دیگ بخار

ایمنی در بویلر و دیگ های بخار

ایمنی در بویلر

ایمنی در بویلر و دیگ های بخار بخش۱

مهندس ایمنی

واحدهای بزرگ تولید بخار اغلب یک مهندس ایمنی را برای ایمنی در بویلر در استخدام دارند تا :

در جهت به حداقل رساندن مخاطرات فعالیت نماید.

کارکنان را از لحاظ رعایت اصول ایمنی آموزش دهد.

مطالب آموزشی در مورد اصول ایمنی آموزش دهد.

مطالب آموزشی در مورد

اصول ایمنی در

بویلر و دیگ های بخار

را انتخاب کرده ، ودر معرض دید همه نصب نماید.

واضح است که واحدهای کوچک استطاعت استخدام چنین متخصصی را ندارند .

لیکن همان نظریات در مورد اصول ایمنی را می توان با هزینه نسبی کمتری در میان افراد گسترش داد.

چنینی برنامه ای معرف این موضوع است که چگونه با خرج۱۰ ریال میتوان۱۰۰ریال پس انداز نمود.

تابلو اعلانات

جهت ایمنی در بویلر هرچقدر هم که واحد کوچک باشد ، یک تابلو اعلانات باید در محل کار نصب شود.

چنانچه کارکنان یک واحد در مقابل حوادث حین کار بیمه باشند.(در ایالات متحده آمریکا ، این کار در بیشتر ایالتها الزامی است) . شرکت های بیمه بطور معمول نشریات بسیار عالی در باره اصول ایمنی ، بطور رایگان در اختیار واحد قرار می دهند.

این نشریات بسیار عالی درباره
اصول ایمنی دیگ بخار ، بطور رایگان در اختیار واحد قرار می دهند.

این نشریات بایددر تابلوی اعلانات نصب شوند.

برای یک واحد مخصوص ، مجموعه ای از اصول ایمنی مربوط را باید بطور مناسب قاب گرفته. ودر یک محل قابل رویت بطور مداوم نصب نمود.

استانداردهای سازمان ایمنی وسلامتی حرفه درباره ایمنی در بویلر

قوانین در برگیرنده ایمنی تجهیزات نیروگاه ومحیط اطراف آن ، در یک آیین نامه دولتی تحت عنوان”استانداردهای سازمان ایمنی وسلامتی حرفه(OSHA)”(در ایالات متحده آمریکا) ومقررات شرکتهای بیمه در قبال آتش سوزی وتلفات گنجانده شده است.

مرور اثر متقابل دستگاه های کارخانه بر یکدیگر برای حفظ ایمنی در بویلر

امروزه ، روش کار برای رعایت اصول ایمنی در بویلر شامل در نظر گرفتن کل سیستم یا مدار . وسپس تعیین تاثیر عواملی مانند خراب شدن یک قطعه ، ویا عدم واکنش صحیح متصدی نسبت به یک وضعیت ویژه بر سیستم مذکور می باشد.

دامنه تجزیه وتحلیل لازم ، به حساسیت واحد بستگی دارد.

بطور حتم در یک نیروگاه هسته ای جهت آگاهاندن درست کارنکردن یک شیر ، احتیاج به کنترل دقیق تر ، دستگاه های هشدار دهنده بیشتراست. همچنین تجهیزات بیشتری در مقایسه با نیاز یک واحد صنعتی کوچک موردنیاز می باشد.

واژه”مرور اثر متقابل دستگاه های کارخانه بر یکدیگر در تجزیه وتحلیل اثر خرابی یک عضو ، در مطالعات مربوط به قابلیت اطمینان ، مورد توجه روز افزونی قرار گرفته است.

ایمنی در بویلر و دیگ های بخار بخش۲

اتاق کنترل

واحدهای بزرگ ، تاحدود زیادی از طریق اتاق کنترل هدایت می شوند.

این نوع هدایت ، با اتکا شدید به دستگاه های دقیق کنترل وسیستم های خبردهنده که بهنگام بروز حالات غیرعادی مسئولین اتاق کنترل را آگاه می نماید . نظارت پیوسته حضوری برقسمتهای بزرگ نیروگاه را حذف نموده است.

در نظر گرفتن یک سیستم خبر دهنده ، برای بروز تمام حالات غیر عادی ممکن میسر نیست.

در نتیجه نباید به هدایت واحد از طریق اطاق کنترل ، اعتماد کامل داشت. مگر اینکه این نوع هدایت ، با نظارت حضوری بر کاربرد دستگاه های مختلف ، در فواصل زمانی مناسب همراه باشد.

در نتیجه تجربیات ، بدست امده در چندین نیروگاه هسته ای اصول زیر در مورد کنترل واحد از طریق اتاق کنترل ، حاصل شده است.

اتاق های کنترل باید شرایط عادی ، حدی وخارج از سیستم رانشان  دهد.

متصدیان اتاق کنترل

متصدیان اتاق کنترل باید در مورد تشخیص اینکه هر یک از سیستم ها ایمنی بویلر و دیگ موجود در مدار ، مربوط به کدامین حالت غیرعادی است. واثر این حالات غیر عادی بر کارکرد ایمن دیگ چیست ، آموزش ببینند.

یک سیستم هشدار دهنده حد بالا باید متصدی را به تصمیم گیری در مورد اقدامات پیش گیرنده یا اصلاح کننده ای که جهت جلوگیری از بروز وضعیت خطرناک باید انجام دهد. مجبور سازد.

اطلاعات حساس به نمایش درآمده در اتاق کنترل باید چنان باشد که قرائت صحیح آنها میسر باشد.

زمانیکه بروز یک حالت غیر عادی در کار واحد ، دستگاهی را به خطر اندازد . سیستم های هشدار دهنده باید براساس یک سیستم حق تقدم که بر ضرورت اقدام متصدی دیگ استوار می باشد ، هشدار دهند.

قوانین عمومی ایمنی در بویلر و دیگ بخار قابل اجرا در مورد کار دیگ به قرار زیر است:

۱-برای دسترسی به قسمتهای مختلف دیگ بخار از نردبان های ایمنی بدون عیب ، داربست ها ، بالا برها وکابل استفاده کنید.

۲-در موقع ورود به داخل دیگ بخار اطمینان حاصل نمایید. که کلیه شیرها ، خطوط واتصالات مشابه مربوط به بخار ، آب ، سوخت ، هوا وگازهای احتراق ، محکم بسته شده ومسدود گردیده اند.

۳-از لامپ های کم ولتاژ وسیم های رابط با حفاظ و عایق کاری مناسب استفاده کنید.

۴-اطمینان حاصل نمائید که استوانه وکوره ها ، قبل از ورود به آن ، بطور مناسب تخلیه شده باشد.

۵-در هرجاییکه احتمال افتادن اشیا ، یا امکان تصادف باقطعات بیرون آمده . از قبیل شیرها یا زانویی های خطوط لوله کشی ، وجو دارد از کلاه های ایمنی استفاده نمائید.

۶-جهت جلوگیری از تماس پوست با محتویات خطرناک داخل بویلر بخار، از لباس مخصوص استفاده نمایید.

ایمنی در بویلر و دیگ های بخار بخش۳

مقررات ایمنی
دیگری وجود دارد که باید از آنها پیروی نمود.

این مقررات در قوانین شرکتی یا دولتی به تفصیل آورده شده اند وآنها را باید در پیرامون تجهیزات نیروگاه به کار بست.

برای آزمایشهای هیدرواستاتیک بویلر بخار باید تکیه گاه هایی مناسب جهت تحمل وزن آب در نظر گرفت .

فشار آزمایش وضوابط مربوط به شیر کاهش فشار ، دقت فشار سنج بکار گرفته شده .در آزمایش ، هواگیری مخزن قبل از پر کردن آن با آب ، مناسب بودن دستگاه های متصل شده جهت مقاومت در مقابل فشار آزمایش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

دستگاه های ثبت و نمایش برای ایمنی در بویلر

بجهت حفظ ایمنی در بویلر چنانچه قرار باشد بازدهی بهره برداری از دیگ  بخار در سطحی بالا نگه داشته شود.

وجود برنامه های آزمایشی در واحد ضروری است ، حتی اگر مجموعه کاملی از دستگاه های ثبت ونمایش که اقتصادی ترین بهره برداری از دیگ بخار را میسر می سازد در واحد نصب شده باشد.

این دستگاه ها توسط آزمایش واقعی مورد تنظیم و بازبینی دوره ای قرار میگیرند .

برای بعضی از ویژگی های واحد ، دستگاه های اندازه گیری هنوز ابداع نشده است. تا قرائت مستقیم آن ویژگی امکان پذیر باشد ؛

روش های تحلیلی

برای ایجاد ایمنی در بویلر بکار گرفتن روشهای تحلیلی برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز ضروری است.

آزمایشهای سوخت و آب ، نمونه هایی از روشهای بکار رفته در بازبینی این گروه از ویژگی ها می باشد.

در واحدهای کوچک بخار ، بطور معمول آزمایش هر محموله از سوخت دریافتی کافی می باشد.

لیکن در واحدهای بزرگ که زغال سنگ را در فضای باز ذخیره می نمایند.

به همین طریق ، آزمایش آب دیگهای بخار واحد های کوچک هفته ای یکبار کافی می باشد.

لیکن در واحدهای بزرگ که تحت شرایط بسیار متغیر کار می کنند ، مقتضی است که آزمایش مذکور حداقل روزی یکبار صورت گیرد.

آزمایش وتنظیم فشارسنج ها و وسایل اندازه گیری دیگر باید طبق یک برنامه مرتب صورت گیرد.

گزارشات روزانه و تحلیل ها ی کامپیوتری ایمنی در بویلر و دیگ بخار

تاریخ آزمایش ، نام و نام خانوادگی فرد آزمایش کننده باید بر روی یک کارت کوچک نوشته شده و بر روی وسیله چسبانده شود تا برای مراجعات آتی ضبط شود.

امروزه در سیستم های بزرگ دیگ و بویلر بخار ، از گزارشات روزانه وتحلیل های کامپیوتری استفاده می شوند.

این امر نیاز مرور دوره ای اطلاعات تهیه شده توسط کامپیوتر را جهت بالا نگه داشتن بازدهی دیگ حذف می نماید ، بویژه مواقعی که بین نیازهای تولید وبهره برداری مطمئن از دستگاه ، دوگانگی بروز نماید.

در واحدهای بزرگ خرید وسایل مورد نیاز به عهده بخش مسئول این کار می باشد.

لیکن در واحدهای کوچک ، سرمهندس واحد اغلب ملزم به انجام این وظیفه می باشد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.