دیگ بخار

تعمیر و نگهداری دیگ بخار

تعمیرات بویلر و دیگ بخار

تعمیر و نگهداری بویلر و دیگ بخار:

در تعمیر و نگهداری دیگ بخار ، گزارش روزانه

دیگ بخار

پر فشار ، ثبت اطلاعات و بازبینی دستگاه های کنترل و ایمنی را میسر می سازد.

آزمایش بویلر و دیگ بخار

انجام آزمایش برای تعمیر و نگهداری بهتر دیگ بخار:

ستون وشیشه آب نما-شیر تخلیه آن ها را بسرعت  باز نموده تا آب داخل شیشه وستون خارج گردد.

بهنگام بستن شیر مذکور ، سطح آب باید فورا به محل اولیه خود باز گردد.

کنترل قطع سوخت بهنگام کم آبی وکنترل سطح آب –محفظه محتوی شناور را بهنگام کار کردن مشعل تخلیه نمایید.

در صورتی که کنترل در ست کار کند. ورود سوخت به مشعل باید قطع شده وتلمبه تغذیه باید بکار افتد.

در صورتی که کنترل ها از نوع مجهز به کاونده باشد. که برای امتحا آنها باید سطح آب درون دیگ و بویلر بخار را پایین آورد ، هرگز سطح آب را به سطوح پایین تر از ته شیشه آب نما نرسانید.

تنظیم دیگ و بویلر بخار

تنظیم دیگ برای تعمیر و نگهداری بهتر دیگ بخار:

تنظیم دیگ و بویلر بخار یکی از شیوه های موثر برای افزایش بازدهی وبالا نگهداشتن آن محسوب می شود.

نخستین هدف  از تنظیم دیگ ، رسیدن به احتراق مطلوب با مقدار هوای اضافی کنترل شده ، کاهش تلفات از گازهای خشک احتراق ، وهمچنین کاهش مصرف برق بادبزنهای دمشی و مکشی می باشد.

گزارش روزانه

گزارش روزانه ای که در آن هر متصدی دیگ بخار قرائت های ساعت به ساعت وملاحظات مربوط به وقایع غیر عادی را ثبت می کند. ارزشمند می باشد. ارزش این گزارش روزانه با ثبت نکاتی ، در مورد قرائت ها ومشاهدات بدست آمده از قطعات دوردست واحد تولید بخار ، که در طول کار عادی به ندرت مورد بازدید قرار می گیرند ، افزایش می یابد.

یک متصدی لایق ، بهنگام عبور از کنار وسایل برای قرائت ، هرگز نباید نسبت به شرایط آنها بی توجه باشد.

مخزن مرکزی اطلاعات که وظیفه آن مطالعات روزانه ویادداشت برداری از این گزارش ها می باشد ، به بزرگی واحد بخار بستگی دارد.

در هر صورت ، گزارش های دریافتی باید هر روز بدقت  بررسی شده و سپس برای مراجعه های آتی ، بطور منظم بایگانی شوند.

جهت بررسی بازدهی وعملکرد دستگاه در تعمیر و نگهداری دیگ بخار ، قرائت های پر اهمیت  ، مانند مصرف سوخت ، میزان تبخیر ودماهای گاز احتراق ، باید بصورت منحنی ثبت وضبط گردند.

یک منحنی که نمایانگر تغییرات روزانه ، هفتگی وماهانه این نتایج می باشد باید در محلی که تمامی افراد مسئول بهره برداری قادر به دیدن آن باشند ، نصب شود چنانچه در حین بررسی دیگ کاهش معینی در یک دستگاه از نظر دور مانده باشد. با عمل مذکور که نشانگر تغییرات تدریجی کارکرد سیستم است ، این افت مشخص می گردد.

هر

دیگ بخار

به تنهایی دارای یک گزارش روزانه  می باشد تا ارقام مربوط به بهره برداری وکارکرد دستگاه های کنترل وایمنی در آن ثبت گردد.

انجام آزمایشات

انجام آزمایشها وبازبینی های حداقلی که در جدول نشان داده شده است .به متصدی دیگ بخار در تعیین اینکه آیا دیگ بخار و کنترل های در وضعیت مطلوب کاری هستند یا خیر ، کمک می کند.آزمایشها باید در فواصل معین انجام گیرد ودر صورت بروز هرگونه مشکل ، بایدبلافاصله آنرا اصلاح نمود.

دیگی که دارای شیر ایمنی معیوب ، کنترل سطح آب نادرست ، یا کلید قطع سوخت خراب باشد ، تا قبل از تعمییر یا اصلاح اینگونه وسایل ، مورد بهره برداری قرار گیرد.

کم آبی بویژه در دیگ های یکپارچه خودکار ، باعث خاموشی دیگ می شود.

برای جلوگیری از حوادث ناشی از کم آبی سه ناحیه عمده زیر را بایدبطور دوره ای وارسی وآزمایش نمود

۱-سیستم آب تغذیه : این سیستم باید توانایی نگهداری سطح آب دیگ بخار در حد معمول را داشته باشند.

۲- کنترلها ی ایمنی به هنگام کم آبی : زمانی که سطح آب در دیگ به پایین تر از حد تعیین شده نزول کند ، این کنترل ها باید عمل کنند.

۳- محرکهای قطع سوخت :این وسایل باید قادر به قطع جریان سوخت بهنگام دریافت علامت از حسگرهای مربوط به حالت کم آبی باشند.

آزمایشهای کنترل های شناور

آزمایشهای کنترل های شناور دار در تعمیر و نگهداری دیگ بخاربطور دوره ای جهت حصول اطمینان از حرکت آزاد آنها در درتعمیر و نگهداری دیگ بخار ضروری می باشد.

در مورد دیگ های نیرو که بطور پیوسته کار می کنند . این امر باید در هر نوبت کاری انجام گیرد ، برای دیگ های گرمایشی ، هفته ای یکبار کافی می باشد.

توجه داشته باشید که عکس العمل کنترلهای شناور اغلب در زمانی که رسوب در درون کاسه شناور جمع شده باشد آهسته وکند می شود.

با تخلیه روزانه آب محفظه شناور ، از بوجود آمدن این مشکل جلوگیری نمایید.

در ضمن ، هر سال یکبار ، کل سیستم را پیاده وبه صورت دستی رسوبات را از روی مکانیزم های عمل کننده تمیز نمایید.

نکته دیگر این است که بعد از امتحان کنترلهای شناوردار ، ستون آبنما را تخلیه و در حین بازرسی سالیانه آنرا بطور کامل پاک کنید.

کنترل های نوع کاونده-الکترودی نیازمند بازبینی دوره ای از نقاط زیر می باشند:

عایق ها

عایق ها را در نقاط ورود الکترودها به داخل پوسته یا ستون آبنما ، جهت حصول اطمینان از عدم ترک برداشتن آنها. یا عدم اتصال آنها به پوسته در اثر تجمع کثافت ورطوبت بروی آنها ،برای درتعمیر و نگهداری دیگ بخار مورد بازرسی قرارد هید.

این موضوع می تواند باعث جاری شدن جریان برق از الکترود به پوسته شده و حساسیت الکترود را از بین ببرد.

اتصالات برقی

تعمیر اتصالات برقی شکسته مربوط به الکترودها وهمچنین اصلاح سیم کشی های تماس یافته یا بدنه دیگ و بویلر بخار را مورد پیگیری قراردهید.

این شرایط همچنین می تواند حساسیت کاونده را محدود سازد.

تعویض الکترودها

در موقع تعویض الکترودها ، اطمینان حاصل نمائید که الکترودهای جدید دارای طولی مناسب می باشند.در غیر اینصورت ممکن است الکترود نصب شده نقطه ای پایین تر از سطح ایمن آب را حس کند.

در صورتی که الکترودهای کاونده در درون ستون آب نما نصب شوند ، رسوب ها ، گل ولای ومواد ته نشین شونده درون این ستون را به حداقل برسانید.

تا از تشکیل یک مدار برقی که عکس العملی گمراه کننده بهمراه خواهد داشت جلوگیری شود.

اوراق گزارش روزانه

اوراق گزارش روزانه ، یاد آورنده ای مفید جهت جلوگیری از اشکالات آینده ، ونیز مشیری بر بهره برداری درست از دیگ بخار می باشند.

در گزارش روزانه ، کلیه اطلاعات کاری دیگ از قبیل ، فشارها ودماها ونیز نکاتی که باید به آنها توجه شود .

مانند زمان کارکرد دوده پاک کن ها وتخلیه ستونهای آب نما وهمچنین زمان کار شیرهای تخلیه ، باید ثبت شوند.

با این روش ، تاریخچه ای مداوم از اطلاعات کاری وهمچنین کارهای مهم انجام گرفته در صورت نیاز ، در دسترس خواهد بود.

همچنین بهنگام آزمایش دستگاه های ایمنی ، وارد کردن کارهای انجام شده در گزارش ، دارای اهمیت می باشد.

هرگونه حادثه غیرقابل انتظار یا بی نظمی در کار دیگ باید در دفتری جداگانه ثبت شود و در آن شرحی از حادثه واقدامات صورت گرفته جهت اصلاح آن نگاشته شود.

ساعات قبلی را قرائت نمایند.بدین وسیله آنها از انچه پیش تر بروز نموده .واز چگونگی دستورات صادر شده برای فعالیت های بعدی ، وهمچنین از نقاط دارای اشکال ، با اطلاع می شوند.

آنگاه آنها مواردی را که مسئول آن هستند باید بطور کامل مورد مطالعه قرار داده وبا آنها بطور کامل آشنا گردند.

بعضی از شرکتهای بیمه برای واحدهای کوچک کم فشار ودیگ های صنعتی پرفشار اوراق گزارش روزانه تهیه می کنند.

بیشتر واحدها ، خود اقدام به طرح اوراق گزارش روزانه ، جهت ثبت اطلاعات مهم مربوط به جزییات ویژه واحدها می نمایند.

پاکیزگی در تاسیسات دیگ بخار

پاکیزگی در تاسیسات دیگ بخار برای درتعمیر و نگهداری دیگ بخار ، تاحدی معین امکان پذیر است وبیشتر از ان مقدور نیست . لیکن در یک واحد کثیف ، افزایش هزینه های بهره برداری ، تعمیر ونگهداری ، حوادث و زمان از دست رفته بخاطر خرابی دیگ بخار ، قابل پیش بینی است.

لیکن اگر تمام مراحل منطقی برای جلوگیری از کثیف شدن واحد طی نشود.

از کارکنان بهره برداری دیگ نمی توان انتظار داشت تا پاکیزگی را رعایت نمایند.

اگر پس از هر بار نظافت دیگ خانه ، گردوخاک و دوده نشت نموده از درزهای خارجی دیگ بخار ، بار دیگر محیط را کثیف نماید . از تمیز کردن مجدد آن نباید دلسرد شد.

تعلل زیاد در انجام تعمیرات

آموزش کارکنان بهره برداری

آموزش کارکنان بهره برداری ، از لحاظ برخورد با وقایع غیر منتظره ، برای تاسیسات تولید بخار  و رای تعمیر و نگهداری بهتر دیگ بخار ضروری می باشد.

در واحد کوچک ، آموزش فردی می تواند کافی باشد ، لیکن در واحدهای بزرگتر ، برای موارد بخصوص .

بعنوان مثال تمرین آتش نشان ها ، کارکنان بهره برداری باید برای هر وضعیت اضطراری در مراکز ویژه آموزش یابند.

در رابطه با وضعیت اضطراری دیگ بخار ، خواه کم آبی ، نقص در دستگاه های کمکی ، یا عیب در سیستم رابط بین کنترلها ، با یک گسیختگی در سیستم تحت فشار ، هر کارگر باید جایگاهی معین و وظیفه ای مشخص داشته باشد.

به هر نفر باید در محدوده مسئولیتش ، دلایل انجام این وظایف ونحوه انجام سریع آنها را بدون هیچگونه گیجی و دوباره کاری ، فهماند.

بعضی از سیستمهای اعلام خطر برای هشدار وضعیت اضطراری پر ارزش می باشند.

لیکن هیچ سیستم اعلام خطری وجود ندارد که تا حدودی بتواند جایگزین پیش بینی غریزی بیشتر وضعیت های اضطراری ، توسط یک مهندس آگاه وتعلیم دیده گردد.

پیش بینی وضعیت های اضطراری

وضعیت های اضطراری ناشی از سر ریز شدن آب از دیگ و بویلر بخار.

بطور معمول نیازمند بازسازی واصلاح دستگاه های واحد تولید بخار ، بعد از فروشستن سطح آب می باشد

.قبل از اینکه دیگ سرریز شده مورد بهره برداری مجدد قرار گیرد ، پیش بینی های زیر  برای درتعمیر و نگهداری دیگ بخار باید به عمل آیند:

۱-شیرهای ایمنی:

شیرها را تمیز ، روغنکاری ، بازرسی و آزمایش نمایید.لوله تخلیه را از نظر انسداد با گل ولای بازرسی نمایید.

۲- کلیدهای قطع سوخت بهنگام کم آبی :

آنها را تمیز نموده واگر ضروری باشد دوباره سیم کشی نمایید.کلیدهای جیوه ای وکاونده ها را در صورت لزوم تعویض نمایید.

سپس آنها را بازرسی وآزمایش نمایید.

۳-کنترل های حدی :

آنها را تمیز ، بازرسی ، وسپس آزمایش نمایید.در صورت لزوم تعویض نمایید.

۴- دستگاه های حفاظت از شعله :

آنها را تمییز ، بازرسی وسپس آزمایش نمایید و در صورت لزوم تعویض نمایید.

۵-موتورهای برق ، ترانسفورمرها ، رله ها و سیم کشی ها:

موتورهای برقی باید تمیزشده و قبل از راه اندازی آزمایش شوند.

لوله های حاوی سیم ، سیم کشی ها و رله ها باید توسط یک برقکار مجرب مور

د بازبینی قرار گیرد.

اجزاء خراب عوض شوند.عدم کاربرد روشهای ایمن در مورد استفاده از تسهیلات برقی می تواند. به برق گرفتگی های کشنده و یا خسارات برقی از قبیل سوختگی وآتش سوزی منجر شود.

۶-مواد نسوز ، آجرکاری ها وعایق کاری ها :

بعد از بازرسی وتعمیر ، کلیه اقلام باید قبل از

آتش کردن دیگ بخار

تا حد امکان خشک گردند.

آتش کردن اولیه ، باید آرام و در فواصل زمانی کوتاه باشد. تا به فرار تدریجی رطوبت آمدن از موادنسوز بکار رفته در دیگ به آن فشار وارد می سازد.

۷-بازرسی داخلی :

دیگ ها ، از نظر داخلی باید بطور کامل بازرسی ، وهرگونه انباشتگی گل ولای و لجن تخلیه شود.

۸- راه اندازی :

به محض اینکه دیگ بخار شروع به کار نمود ، موارد زیر باید انجام گیرد.

آزمایش دستگاه های حفاظت از شعله  ، کلیدهای قطع سوخت بهنگام کم آبی ، شیرهای ایمنی وکنترل های حدی.

۹-مراقبت:

بعد از قرار گرفتن دیگ در وضعیت بهره برداری ، شروع به تهتیه گزارش روزانه از آن نمایید..بطور مداوم عملکرد دستگاه های ایمنی وکنترل ها را پایش نمایید.

جهت تمیز نمودن هرگونه نشت ، شیشه آب نمای کثیف ، اتصالات تخلیه آلوده به گل ولای ، وآلودگی های مشابه ناشی از سرریز شدن آب از دیگ را بطور دقیق بازرسی نمایید.

خروج اجباری

دیگ بخار

از بهره برداری

خروج اجباری

دیگ بخار

از بهره برداری ، بطور معمول باید بعنوان یک احتمال در نظر گرفته شود.

اکثر واحدها ، موقعیکه بزرگترین دیگ دچار خرابی پیش بینی نشده ای می شود ، دارای دیگ کمکی نمی باشند.

در برنامه ریزی اضطراری باید یک انبار کافی از وسایل یدکی ، از قبیل لوله ها ، سرپوشها ، واشرهای آب بندی وقطعات مشابه که در تسریع تعمییرات کمک میکند ، در نظر گرفته شود.

در

تعمییرات کلی

یک واحد کلیدی ممکن است کرایه یک

دیگ و بویلر بخار

در طول تعمیر واحد خسارت دیده ، ضروری گردد.

چنانچه مهندسین این واحدها برای چنین وضعیت ویژه ای ، نصب لوله های آب ، بخار آب وسوخت را برای دیگ کرایه ای از قبل برنامه ریزی نمایند ، بطوریکه واحد کرایه ای بتواند بطور سریع به سیستم بخار کارخانه متصل گردد می توان زمان زیادی را صرفه جویی نمود.

برنامه های مطالعاتی درباره درتعمیر و نگهداری دیگ بخار باید گسترش یابند.اندازه واحد تولید بخار وتسهیلات موجود ، بهترین روش کار را معین می کند.

در واحدهای بزرگ ، این موضوع ممکن است. شامل کلاس های  دوره ای برای کارکنان بهره برداری تحت سرپرستی یک مدیر توانا باشد.

در واحدهای کوچک این موضوع می تواند به مطالعه در خانه برای افراد علاقمند خلاصه شود.

بهره گیری از کارهای آموزشی

موسسات متعددی با کادر مهندسان نیرو وبهره برداری موجود می باشند.

که در شهرهای بزرگ نمایندگی داشته واهداف آنها فقط آموزشی درتعمیر و نگهداری دیگ بخار است.

بهره گیری از کارهای آموزشی واجتماعی چنین گروههایی برای  تعمیر و نگهداری بهتر دیگ بخار توصیه اکید می شود.

هرسال مدیریت باید برنامه های آموزشی موجود برای کارکنان واحد تولیدی بخار را مرور نماید تا بتواند برنامه ای را که در رابطه با هدف مورد نظر بهترین است ، انتخاب نماید.

اکثر مهندسین واحد تولید بخار یا متخصصین نیروگاه اغلب در تمرینات خود رخدادهایی شبیه به وقایع غیر عادی واحد تولید بخار ؛ بوجود می آورند.

این رویه عالیترین روش آمادگی در برابر هرگونه حوادث احتمالی می باشد.

بهنگام بروز یک حادثه غیر منتظره برای واحد تولید بخار جهت ادامه تولید می توان یک دیگ بخار اضطراری اجاره نمود.

یک راه موثر برای آشنایی با یک واحد جدید این است که هریک از سیستم های مهم لوله کشی ردگیری ، ونقشه ای از کلیه  شیرها وتجهیزات مربوطه تهیه شود.

این کار برای سیستم های برقی نیز باید صورت گیرد.

نقشه دستگاه ها

هر متصدی دیگ بخار ، باید با واحدهای مربوط به قدر کافی آشنایی داشته باشد. تا بتواند بهنگام بروز وضعیت اضطراری ، چشم بسته به سراغ شیرها وکنترلهای کلیدی وحساس برود.

کلیه متصدیان تازه وارد باید هریک از سیستم ها را ردگیری نموده ونقشه برداری نمایند.

پرونده ای از کلیه اطلاعات مربوط به ماشین ها ، ابزار دقیق وسیستم های کنترل ، ودستگاه های موجود در واحد تولید بخار باید برای مطالعه وبررسی نگهداری شود.

همچنین ، یک سیستم بایگانی برای نگهداری نقشه دستگاه های مهم باید تهیه شود. تا در صورت لزوم بتوان به سرعت به آنها دسترسی داشت.ا

نباری از قطعات یدکی حساس تهیه نمایید تا همیشه در دسترس باشند.ا

ین انبار شامل لوله ها وقطعات ودستگاه هایی می باشد. که در صورت عدم وجود ، باعث از کار افتادن بویلر بخار می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.