دیگ بخار

بازرسی بویلر و دیگ بخار

داستان پلاک بازرسی دیگ بخار:

باتوجه به تولید زیاد دیگهای غیر استاندارد هدف از این مطلب اطلاع رسانی زیاد به خریداران محترم دیگ بخار در جهت اهمیت پلاک بازرسی دیگ بخار می باشد .

بنابر قوانین سازمان ملی استاندارد باید برای تولید دیگ های بخار موارد ذیل وجود داشته باشد :

  • حتما تولید کننده دارای مجوز یا پروانه استاندارد با شماره ملی مخصوص به خود باشد.
  • حتما باید تمام مراحل تولید دیگ توسط شرکت های دارای صلاحیت بازرسی شوند و در نهایت برای دیگ ساخته شده گواهی و پلاک بازرسی صادر شود .

این به معنای آن است که حتی اگر شرکتی یا تولید کننده ای پروانه استاندارد داشته باشد و بدون نظارت بازرسی دیگ بخار تولید کند دیگ غیر استاندارد می باشد و تولید آن خلاف قوانین کشور است .

 

برنامه های بازرسی بویلر و دیگ  بخار

 

برنا مه های آموزشی

سیستم های بزرگ تولید بخار بعلت پیچیدگی کنترل ها ، شیرها ، ابزار دقیق وزیاد بودن سخت افزارها ، احتیاج به برنامه های آموزشی خاصی دارند.

سازندگان دیگ های بخار بزرگ ، برنا مه های آموزشی را به صاحبان صنایع بزرگ ونیروهای برق می فروشند.

با توجه به قوانین دولتی درباره میزان مجاز نشر مواد آلوده کننده ، که بهره برداری از دیگ و بویلر بخار تاثیر می گذارد ، آموزش توسط سازنده ، بطور حتم متصدی را در تحویل گرفتن یک واحد جدید ، وبهره برداری از آن کمک می کند.

با پیچیده تر شدن واحدهای دیگ بخار ، از مدل های کمک آموزشی استفاده بیشتری می شود.

متصدی

بیشتر قوانین ایالتی(در ایالت متحده آمریکا) مقرر می دارند که متصدی تمام وقت یا نیمه وقت باید در زمان فعال بودن دیگ های خودکار ، حضور داشته باشد.

در بیشتر ایالتها ، مفهوم حضور متصدی چنین است: دیگ های بخار لوله آبی با ظرفیت بیش از ۲۰۰۰ ۱b/hr ، ودیگ های استفاده کننده از زغال سنگ گردشده ، باید دارای متصدیان تمام وقت باشند .

دیگهای بخار لوله دودی پرفشار باید دارای متصدی تمام وقت یا نیمه وقت باشند.

حضور تمام وقت به معنای حضور متصدی کارآزموده ای است که هرگز محوطه دیگ خانه را بمدت بیش از ۲۰ دقیقه ترک نکند.

حضور نیمه وقت به این معنا می باشد که ممکن است متصدی محوطه دیگ خانه را به مدت بیش از ۲۰ دقیقه ترک نماید ، و دیگ بخار را در حال بهره برداری تنها گذارد.

لیکن حداقل هر ۲ ساعت یکبار آنرا بازبینی نماید.

به دیگی بی بذل توجه بهره برداری شده ، می گویندکه برای مدتی بیش از ۲ ساعت بدون حضور یک متصدی کار آزموده برای بازبینی کار آن ، مورد بهره برداری قرارگیرد.

قوانین دولتی وشهری در مقررات مربوط به حضور متصدی دیگ بخار مورد بازبینی قرار گیرند.

 

آموزش متصدی:

در جائیکه مقرراتی برای حضور متصدی وجود ندارد ، بهترین کار این است که متصدیان مربوطه را با حداقل مقررات زیر آشنا نموده وآموزش دهند:

 

۱-ردگیری وترسیم سیستم سوخت دیگ بخار و شیرآلات ، صافی ها ، دستگاه های سنجش وکنترل های مربوطه.

۲-ردگیری وترسیم سیستم های بخار آب اصلی وکمکی ، سیستم های آب برگشتی وآب تغذیه دیگ ، از جمله شیرآلات ، دستگاه های سنجش ، کنترل ها ورابط کنترل ها.

۳-بازرسی وآزمایش روکش ها ودیوارهای خارجی.

۴-بازرسی سطوح جانب آب گازهای احتراق از لحاظ نشت ، خوردگی ، ترک ، تورم ، تاول ، ودیگر شرایط تضعیف کننده بویلر بخار.

۵-تمیز کاری ، بازرسی وآزمایش مشعل های نفت سوزوگاز سوز وشیپوره خروجی آنها.

۶-بازبینی مخازن سوخت ، ودر صورت لزوم تمیز کردن صافی ها ، خطوط سوخت وشیر آلات.

۷-تنظیم سیستم باز چرخش سوخت ، بازبینی از نظر نشت ، آزمایش قطع سیستم سوخت ، بازبینی دستگاه های حفاظت از شعله.

۸-مشاهده وثبت فشار ودمای سیستم سوخت ، بازبینی ومیزان نمودن نقاط تنظیم کنترل ها.

۹-بازرسی وبکار انداختن دوده پاک کن ها بطرز مناسب.

۱۰-آتش کردن ، کم کردن سوخت وکم نگه داشتن زغال سنگ در بویلر بخار زغال سنگ سوز (چنانچه این نوع دیگ بخار نصب شده باشد.)

 

ادامه

 ۱۱-بازرسی و میزان کردن کار منقل وآسیاب زغال سنگ در یک دیگ بخار زغال سنگ سوز ، وارسی سیستم کنترل وسیستم های رابط بین آنها.

۱۲-راه اندازی ، میزان کردن ومحکم کردن بادبزنهای دمشی ومکشی ، وارسی از لحاظ کارکرد درست کنترل ها ، وسیستم های رابط بین آنها.

۱۳-بازرسی مجاری انتهایی گاز احتراق ودودکش ها.

۱۴-تعیین فشار کوره ، جعبه باد واختلاف فشار ایجاد شده ، وهمچنین دمای کوره ودودکش ؛ در صورت لزوم تنظیم مقدار اختلاف فشار تولیدی.

۱۵-نمونه برداری وتجزیه گازهای احتراق جهت تعیین مقادیرCO۲ ، COوO۲ تفسیر نتایج وانجام تصحیحات ضروری.

 

۱۶-تخلیه ، هم از پایین دیگ بخار  و هم از سطح آزاد آب در آن.

۱۷-تخلیه آب شیشه ها وستون های آب نما.

۱۸-آزمایش اخطار کننده های مربوط به پایین وبالا رفتن سطح آب وهمچنین کلید قطع سوخت مربوط به کم آبی ، پیاده کردن وتمیز نمودن اخطار کننده وکلید مذکور.

۱۹-تنظیم تلمبه های آب تغذیه وتلمبه های کمکی ومیزان نمودن دستگاه های تنظیم کننده آب تغذیه.

۲۰-تنظیم سطح آب دیگ و بویلر بخار.

 

ادامه

۲۱-فعال سازی ، تنظیم ، محکم کردن تنظیم کننده سطح آب بخار.

۲۲-آزمایش شیرهای ایمنی.

۲۳- قرار دادن دیگ در خط.

۲۴-گرم کردن(وارد مدارکردن) وقطع خطوط بخار آب.

۲۵-خارج کردن دیگ بخار از خط ، بیرون کشیدن آتش از کوره (برای دیگ های زغال سنگ سوز) ، و تحت کنترل درآوردن دیگ.

 

۲۶-انجام تجزیه آب دیگ بخار ، تفسیر نتایج بدست آمده ، عمل آوری آب تغذیه و در صورت لزوم تنظیم تخلیه مداوم آب دیگ.

۲۷-انتقال کنترل احتراق از حالت دستی به حالت خودکار وبالعکس ، وارسی کنترل های ایمنی در طول کار.

۲۸-تهیه گزارشات روزانه از دیگ وهمچنین تهیه پرونده از کار آن.

۲۹-داخل مدار کردن واز مدار خارج نمودن بخار داغ کن ها بطرز مناسب.

۳۰-تنظیم دما و فشارگرمکن آب تغذیه.

 

ادامه

۳۱-تعویض شیشه وآب بندی مجدد شیشه های آب نما.

۳۲-برداشتن درب دریچه های آدم رو ودست رو ، تعویض لایه های آب بندی وبستن مجدد درب آنها.

۳۳-بازرسی ، تعمیر وتنظیم شیرهای ایمنی در محدوده آیین نامه.

۳۴-تمیز کردن سطوح جانب وسطوح جانب گازهای احتراق دیگ بخار.

۳۵-تعمیر مواد نسوز وانجام دیگر بازسازیهای مربوط به کوره.

 

۳۶-انجام آزمایش هیدرواستاتیک.

۳۷-خواباندن دیگ.

۳۸-آگاهی از امر تعویض لوله در قسمتهای بخار زا ، بخار داغ کن ها ، بهره رسان ، هوا گرم کن وگرم کن آب تغذیه دیگ.

۳۹-تنظیم دور پاک کن ها وفواره های مربوطه.

۴۰-بازرسی ، تمیزکردن وتعمیر فشار سنج های دیگ ، ابزار دقیق وکنترل کننده ها.

 

علاوه بر موارد بالا ، متصدی دیگ باید بطور مداوم در حال مطالعه مطالب زیر درباره بازرسی دیگ بخار باشد:

۱-طراحی بویلر-دیگ بخار و سیستم بخار

۲-ساخت

۳-بهره برداری

۴-تعمیر ونگهداری

۵-قوانین دولتی یا شهری

۶-مقررات وبازرسی های شرکت بیمه

۷-اقدامات اضطراری

۸-ایمنی در یک واحد تولید بخار

۹-آیین نامه های ASME مربوط به مخزن تحت فشار دیگ بخار.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.